O Kancelarii

Powstanie Kancelarii Radcy Prawnego Marzeny Grzelec jest efektem 14 lat doświadczenia, zdobytego w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych oraz spółkach giełdowych w Warszawie.

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną dla osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi. Do naszych stałych Klientów zaliczają się przedsiębiorcy jak i podmioty nie posiadające statusu przedsiębiorcy.

Obsługa prawna jest świadczona na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską.

Kancelaria udziela bieżących konsultacji i porad prawnych, wykonuje analizy prawne oraz zapewnia wsparcie prawne prowadzonych projektów, jak również reprezentuje Klientów podczas negocjacji biznesowych. Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracyjnymi oraz egzekucyjnymi.

Usługi są świadczone w języku polskim i angielskim.

Moje doświadczenie

Założycielka kancelarii, radca prawny Marzena Grzelec, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Była stypendystką Neuwaldegg Institute w Wiedniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w 2010 r. wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA-7298.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w renomowanych kancelariach międzynarodowych: Chadbourne&Parke LLP oraz Linklaters LLP, jak również w firmach (spółki giełdowe).

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prawie kontraktów, w tym wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki, osoby fizyczne lub inne podmioty organizacyjne.

W ramach współpracy z kancelariami prawnymi oraz spółkami brała udział w następujących najważniejszych projektach:

 • doradzanie Vattenfall Sales Poland (obecnie grupa Tauron Polska Energia S.A.) oraz RWE Polska S.A. (obecnie Innogy Polska S.A.) w postępowaniach przed Prezesem URE i przed sądami w sprawach związanych z taryfami dla energii elektrycznej oraz zwolnienia tych spółek z obowiązku taryfowego;
 • doradztwo na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przy przygotowywaniu feasibility study projektu budowy pierwszego w Polsce terminalu importowego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu;
 • doradzanie w jednym z pierwszych planowanych polskich projektów budowy morskiej farmy wiatrowej (off-shore);
 • doradztwo na rzecz spółki DONG Energy A/S w prowadzonych projektach budowy elektrowni wiatrowych;
 • doradzanie jednemu z największych odbiorców gazu w Polsce w sprawach związanych z zakupem gazu ziemnego;
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i ciepłem w różnorodnych sprawach dotyczących dostarczania energii elektrycznej i ciepła, w tym w sprawach regulacyjnych, m.in. w zakresie: umów przesyłowych i dystrybucyjnych, umów sprzedaży oraz umów przyłączeniowych, interpretacji przepisów prawnych oraz w sprawach taryfowych i koncesyjnych;
 • doradzanie inwestorom w licznych transakcjach nabywania projektów wiatrowych, zarówno działających jak i we wczesnej fazie rozwoju, w tym sporządzanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów w spółkach;
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed sądami w sprawach spornych dotyczących różnorodnych zagadnień rynku energii, w tym w sprawach przyłączenia do sieci;
 • prowadzenie negocjacji kontraktów zakupu gazu od spółek z Europy Zachodniej dla największych podmiotów krajowych oraz umów na dostawy energii elektrycznej;
 • wsparcie w projekcie budowy biogazowni i produkcji biogazu oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego;
 • doradztwo w znaczących projektach M&A dotyczących nabywania aktywów zagranicznych przez spółki polskie (deal asset);
 • udział w projekcie współpracy między spółką polską i amerykańską, dotyczącej wydobycia gazu łupkowego w Polsce;
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów konsorcjum, umów dostawy, umów o współpracy, umów joint venture oraz letters of intent;
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence) sprzedawanych centrów handlowych.

Niezależnie od powyższych spraw, radca prawny Marzena Grzelec w ramach własnej Kancelarii prowadzi następujące przykładowe projekty:

 • doradzanie podmiotom gospodarczym w zakresie umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej, w tym poprzez TGE oraz obrotu białymi certyfikatami;
 • doradztwo w zakresie ustawy o efektywności energetycznej oraz białych certyfikatów;
 • obsługa bieżąca spółek z branży OZE eksploatujących lub budujących elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne;
 • kompleksowe wsparcie projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych dla spółek działających w Polsce i za granicą;
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence) sprzedawanych centrów handlowych;
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmująca m.in. sporządzanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów konsorcjum, umów o przeniesienie praw autorskich, umów na prace projektowe;
 • prowadzenie egzekucji wierzytelności dla przedsiębiorców.

Radca prawny Marzena Grzelec napisała następujące publikacje:

 • Praca magisterska “Regulacja rynku energetycznego w Polsce” opublikowana na stronie www.cire.pl (http://www.cire.pl/item,945,2.html);
 • artykuł “Nowe koncesje dla branży łupkowej” opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita;
 • artykuł “Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym – nowe odnawialne źródło energii” opublikowany na stronie www.cire.pl

Ponadto Marzena Grzelec prowadzi szkolenia z zakresu prawa energetycznego, m.in. z zakresu tematyki umów na rynku gazu oraz projektów nowego Prawa Gazowego.

Posiadane umiejętności Marzena Grzelec wykorzystuje również jako menadżer projektowy, zasiadała także w Radzie Nadzorczej spółki Geofizyka Kraków S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG.

Usługi

Usługi prawne oferowane przez naszą kancelarii obejmują pełną pomoc prawną dla osób fizycznych i osób prawnych oraz innych podmiotów.

Prawo energetyczne

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa na rzecz przedsiębiorców energetycznych, zarówno z branży elektroenergetyki, ciepłownictwa jak i gazownictwa oraz branży paliwowej, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak również dla odbiorców. A w szczególności:

 • wsparcie przy budowie farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazowni w Polsce i za granicą oraz zielonych certyfikatów;
 • doradztwo w zakresie ustawy o efektywności energetycznej i białych certyfikatów;
 • wsparcie w zakresie problematyki elektrowni konwencjonalnych oraz funkcjonowania systemów ciepłownictwa;
 • prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności;
 • sporządzanie, negocjowanie oraz analiza umów związanych z działalnością przedsiębiorców energetycznych, w tym umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, umów sprzedaży certyfikatów, umów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz umów przyłączeniowych;
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw energetycznych;
 • pomoc związana z roszczeniami z tytułu nielegalnego pobierania energii oraz postępowaniami w sprawie przeprowadzania inwestycji przez cudze grunty, w tym m.in. doradztwo w zakresie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prawo korporacyjne i gospodarcze

Doradzamy także w sprawach korporacyjnych obejmujących bieżącą obsługę organów spółek, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz tworzenie wewnętrznych przepisów korporacyjnych.

Prowadzimy doradztwo i obsługę z zakresu prawa gospodarczego pomagając w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowując projekty umów w obrocie gospodarczym oraz negocjując ich treść.

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji i zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego spółek, stowarzyszeń oraz fundacji, w tym reprezentujemy Klientów w ramach postępowania rejestrowego oraz w sporach między wspólnikami.

Prawo cywilne

Kancelaria doradza w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, porozumienia, ugody, listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności.

Doradzamy w zakresie prawa nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących nabycia własności, w tym stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, o ochronę własności i posiadania, w sprawach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Zapewniamy obsługę procesów inwestycyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym przygotowujemy analizy prawne, sporządzamy umowy i opinie prawne oraz prowadzimy projekty w zakresie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence).

Ponadto zakres naszych działań obejmuje sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji.

Reprezentujemy również Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym dotyczących stwierdzenie nabycia spadku, zachowku, nieważności testamentu.

Windykacja należności

Prowadzimy egzekucję wierzytelności na etapie przedsądowym oraz sądowym, w celu skutecznego wyegzekwowania należności.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Przygotowujemy projekty oraz opiniujemy dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym umowy o pracę, kontrakty menadżerskie,  regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy i inne. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

Pomagamy Klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych. W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie prawne i analizy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Zajmujemy się również uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Zasady Wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczenia ustalane są podczas indywidualnych rozmów z Klientem a koszty zależą od zakresu, a także rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Formy rozliczeń stosowanych przez naszą Kancelarię to:

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez Klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. Przyjmując ryczałt Klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka godzinowa. System stosowany jest w przypadku obsługi firm.

System wynagrodzenia kwotowego

Wynagrodzeniem jest ustalona indywidualnie z Klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Premia za sukces

W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy. Jest to określona z góry kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla Klienta zakończenia sprawy.

Zastępstwo procesowe

W przypadku zastępstwa procesowego Kancelarii przysługuje wynagrodzenie z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Zwykle ustalane jest ono w ramach stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163, poz.1349).

Abonament stały

Rozliczanie na podstawie umowy ze stałą miesięczną stawką w oparciu o którą Klient otrzymuje dostęp do stałej ilości czasu radcy prawnego powiększony o dziesięć procent w stosunku do obowiązujących stawek rynkowych. Zaletą tej formy rozliczeń jest bezpieczeństwo stałej opieki prawnej, prostota w nawiązaniu szybkiej interakcji z Kancelarią oraz niższa stawka za obsługę prawną.

Usługi świadczone przez Kancelarię są usługami starannego działania, a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy. Prace, które mają być wykonane w terminie do trzech dni roboczych lub krócej, traktowane są jako usługi ekspresowe i wynagradzane są na drodze indywidualnych ustaleń (forma rozliczenia i wysokość stawki).

Klienci ponoszą koszty opłat sądowych, skarbowych i pocztowych, koszty przejazdów, koszty wyżywienia i noclegów, oraz wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za czas pozostawania w podróży w związku z realizacją zlecenia.

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Usługi Online

Kancelaria udziela pomocy prawnej za pośrednictwem internetu.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line:

1. Proszę wysłać na adres krpg@krpg.pl wiadomość zawierającą opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć porada prawna lub opinia prawna.

2. Następnie proszę oczekiwać odpowiedzi na wysłaną do Kancelarii wiadomość, która zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Odpowiedź Kancelarii będzie zawierać termin udzielenia pomocy prawnej oraz wycenę tej usługi.

3. W przypadku akceptacji terminu i wynagrodzenia oraz dokonania wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii, pomoc prawna zostanie udzielona niezwłocznie w umówionym zakresie i terminie.

W sytuacji gdy, przedstawione zagadnienie prawne okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, lub jeżeli udzielenie kompletnej porady prawnej wymagało będzie przedłożenia dokumentów, Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania udzielenia pomocy prawnej bezpośrednio, w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta.