Wynagrodzenie

Jasne zasady rozliczeń są gwarancją przejrzystości współpracy.

Wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczenia ustalane są podczas indywidualnych rozmów z Klientem a koszty zależą od zakresu, a także rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Formy rozliczeń stosowanych przez naszą Kancelarię to:

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na załatwienie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie ustalane jest miesięcznie, w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez Klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. Przyjmując ryczałt Klient zawsze ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka godzinowa. System stosowany jest w przypadku obsługi firm.

System wynagrodzenia kwotowego

Wynagrodzeniem jest ustalona indywidualnie z Klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Premia za sukces

W przypadku niektórych spraw elementem dodatkowym wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy. Jest to określona z góry kwota wynagrodzenia, jaką otrzymuje Kancelaria w przypadku pomyślnego dla Klienta zakończenia sprawy.

Zastępstwo procesowe

W przypadku zastępstwa procesowego Kancelarii przysługuje wynagrodzenie z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Zwykle ustalane jest ono w ramach stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 Nr 163, poz.1349).

Abonament stały

Rozliczanie na podstawie umowy ze stałą miesięczną stawką w oparciu o którą Klient otrzymuje dostęp do stałej ilości czasu radcy prawnego powiększony o dziesięć procent w stosunku do obowiązujących stawek rynkowych. Zaletą tej formy rozliczeń jest bezpieczeństwo stałej opieki prawnej, prostota w nawiązaniu szybkiej interakcji z Kancelarią oraz niższa stawka za obsługę prawną.

Usługi świadczone przez Kancelarię są usługami starannego działania, a wynagrodzenie za ich wykonanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy. Prace, które mają być wykonane w terminie do trzech dni roboczych lub krócej, traktowane są jako usługi ekspresowe i wynagradzane są na drodze indywidualnych ustaleń (forma rozliczenia i wysokość stawki).
                
Klienci ponoszą koszty opłat sądowych, skarbowych i pocztowych, koszty przejazdów, koszty wyżywienia i noclegów, oraz wynagrodzenia przysługującego Kancelarii za czas pozostawania w podróży w związku z realizacją zlecenia.
        
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.