Usługi

Usługi prawne oferowane przez naszą kancelarii obejmują pełną pomoc prawną dla osób fizycznych i osób prawnych oraz innych podmiotów.
Nasze specjalizacje

Prawo energetyczne

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa na rzecz przedsiębiorców energetycznych, zarówno z branży elektroenergetyki, ciepłownictwa jak i gazownictwa oraz branży paliwowej, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, jak również dla odbiorców. A w szczególności:

  • wsparcie przy budowie farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazowni w Polsce i za granicą oraz zielonych certyfikatów;
  • doradztwo w zakresie ustawy o efektywności energetycznej i białych certyfikatów;
  • wsparcie w zakresie problematyki elektrowni konwencjonalnych oraz funkcjonowania systemów ciepłownictwa;
  • prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności;
  • sporządzanie, negocjowanie oraz analiza umów związanych z działalnością przedsiębiorców energetycznych, w tym umów sprzedaży energii elektrycznej, gazu lub ciepła, umów sprzedaży certyfikatów, umów przesyłowych i dystrybucyjnych oraz umów przyłączeniowych;
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw energetycznych;
  • pomoc związana z roszczeniami z tytułu nielegalnego pobierania energii oraz postępowaniami w sprawie przeprowadzania inwestycji przez cudze grunty, w tym m.in. doradztwo w zakresie ustanowienia służebności przesyłu;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prawo korporacyjne i gospodarcze

Doradzamy także w sprawach korporacyjnych obejmujących bieżącą obsługę organów spółek, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz tworzenie wewnętrznych przepisów korporacyjnych.
Prowadzimy doradztwo i obsługę z zakresu prawa gospodarczego pomagając w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowując projekty umów w obrocie gospodarczym oraz negocjując ich treść.
Przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji i zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego spółek, stowarzyszeń oraz fundacji, w tym reprezentujemy Klientów w ramach postępowania rejestrowego oraz w sporach między wspólnikami.

Prawo cywilne

Kancelaria doradza w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, porozumienia, ugody, listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności.
Doradzamy w zakresie prawa nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących nabycia własności, w tym stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, o ochronę własności i posiadania, w sprawach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, a także w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Zapewniamy obsługę procesów inwestycyjnych w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym przygotowujemy analizy prawne, sporządzamy umowy i opinie prawne oraz prowadzimy projekty w zakresie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence).
Ponadto zakres naszych działań obejmuje sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, sprawy o ochronę dóbr osobistych oraz przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji.
Reprezentujemy również Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym dotyczących stwierdzenie nabycia spadku, zachowku, nieważności testamentu.

Windykacja należności

Prowadzimy egzekucję wierzytelności na etapie przedsądowym oraz sądowym, w celu skutecznego wyegzekwowania należności.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
Przygotowujemy projekty oraz opiniujemy dokumenty z zakresu prawa pracy, w tym umowy o pracę, kontrakty menadżerskie,  regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy i inne. Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne

Pomagamy Klientom w sprawach wymagających znajomości prawa publicznego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi. Sporządzamy pisma, wnioski, odwołania, skargi do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych. W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie prawne i analizy z zakresu materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.
Zajmujemy się również uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
 

Zapraszamy do współpracy